A fost odată ca niciodată, în timpul programului de lucru distanțat când oamenii aveau privirile întoarse spre treburi… importante, pe-un picior de plai, în cadrul mioritic defrișat al spațiului carpato-danubiano-pontic, o fetiță dulce ca mierea și ca zahărul. Și cam prostuță, ce-i drept.

Ursus spelaeus. Mai mișca, mai nu mișca… pielea tot i-o lua cin’va

Aproape de vârsta măritișului, mai-mai să aibă certificat de căsătorie european marca Șenghen cu 3 pistoane (un fel de Hoinar electric cu baterii de ceas), părul bălai și încă toți dinții în gură, fetii îi plăcea să tragă pe nas. Văzuse ea în filmele din cinematografele din Amsterdam că așa făceau cele ale locului, un șnaps, o…

Sargeţian

senzaţii de alb multicolor surprinzând forma luminii

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store